Snaga

U praksi ponekad nije svejedno hoćemo li isti rad obaviti za više ili manje vremena. Drugim riječima, potrebno je definirati brzinu obavljanja rada, a to veličinu nazivamo snagom. Snaga je jednaka radu izvršenom u jediničnom intervalu vremena: \[P=\frac{W}{t}\] Znak za snagu je \(P\), a SI mjerna jedinica je vat. Znak za vat je \(\textrm{W}\): \[\textrm{W}=\frac{\textrm{J}}{\textrm{s}}.\]

Snaga nekog stroja ili neke osobe je to veća što stroj ili osoba mogu jednaki rad obaviti za manje vremena. Zašto.
Ako dva stroja obave različiti rad za isto vrijeme, veću snagu ima stroj koji je obavio veći rad. Zašto?

Već smo rekli da je rad energija u prijelazu s jednog na drugo tijelo pa snagu možemo prikazati i kao brzinu promjene energije: \[P=\frac{E_{2}-E_{1}}{t}\]

Aplet

Dječak gura automobil duž horizontalne staze. Nakon pokretanja simulacije potrebno je odrediti snagu.

Upute

Pokrenite video kako biste upoznali rad s apletom.


Pokrenite simulaciju, izračunajte snagu dječaka i rezultat upišite u polje za odgovor. Pritisnite tipku Enter na tipkovnici ili kliknite izvan polja za odgovor.
Klikom na osvježi simulaciju vraćate na početak.
Ponoivite postupak nekoliko puta.