Pretvorba elastične potencijalne energije

Kugla pada na elastičnu oprugu

Kugla mase \(100\,\textrm{g}\) pada s visine \(5\,\textrm{dm}\) na elastičnu oprugu.

Pokrenite simulaciju.
1. Opišite pretvorbe energije kugle dok se giba iz položaja P prema položaju B.
2. Opišite pretvorbe energije kugle dok se giba iz položaja B prema položaju P.
3. Izračunajte kinetičku energiju kugle kada se nađe u položaju A.
4. Kolika je elastična energija opruge kada se kugla nađe u položaju B?
5. Je li mehanička energija kugle u ovom primjeru očuvana?

Pretvorba kinetičke energije u elastičnu

Automobil-igračka giba se jednolikom brzinom prema elastičnoj opruzi učvršćenoj u zid.

6. Opišite pretvorbe energije.
7. Kada se automobil zaustavi elastična energija opruge je \(0,036\,\textrm{J}\). Kolika je bila kinetička energija automobila prije zaustavljanja?
8. Je li u ovom primjeru mehanička energija očuvana?

Energija luka i strijele

Čovjek gađa drvenu dasku strijelom koju izbacuje iz luka.
Pokrenite simulaciju nekoliko puta. Prije svakog pokretanja promijenite elastičnu energiju napetog luka.

9. Opišite pretvorbe energije.
10. Je li mehanička energija u ovom primjeru očuvana?
11. Je li ukupna energija očuvana?