Rad

U prethodnom smo primjeru vidjeli kako rad iskazujemo energijom koja je zbog djelovanja dječaka, prešla s njega na kutiju. Kako odrediti rad?
Dječak je na kutiju djelovao stalnom silom \(F\) duž puta \(s\). Sila i brzina imali su jednak smjer i orijentaciju.

Ako je smjer brzine tijela jednak smjeru sile koja na njega djeluje, rad definiramo kao umnožak sile i puta: \[W=F\cdot s.\]

Jedinica za rad džul (znak J) definirana je kao: \[\textrm{J}=\textrm{N}\cdot \textrm{m}.\]

Aplet

Trenje između kutije i podloge je zanemareno pa se kutija se giba jednolikom brzinom.