Pretvorba energije

Već smo rekli da je rad energija u prijelazu. Ako se nad tijelom obavlja rad, mijenja se njegova energija za iznos obavljenog rada. Rad sile ne mijenja samo iznos, nego i oblik energije. Na loptu koja u početku miruje djeluje gravitacijska sila pa lopta ima gravitacijsku energiju. Pustimo li loptu gravitacijska će sila obavljati rad pri čemu će se smanjivati gravitacijska potencijalna energija, dok će se kinetička energija povećavati. U trenutku kada lopta dodirne tlo, potencijalna energija jednaka je nuli, a kinetička je energija najveća. Tada se kinetička energija pretvara u elastičnu energiju lopte, a trenutak kasnije elastična se energija pretvara u kinetičku energiju zbog čega lopta odskoči od tla i što se više lopta udaljava od tla, kinetička se energija smanjuje, gravitacijska povećava itd.

Pretvorba \(E_{\textrm{g}}\rightarrow E_{\textrm{k}}\rightarrow E_{\textrm{el}}\)

Pretvorba gravitacijske energije u kinetičku, kinetičke energije u elastičnu, elastične energije u kinetičku i kinetičke energije u gravitacijsku.

Pokrenite simulaciju.

Pretvorba \(E_{\textrm{el}}\rightarrow E_{\textrm{k}}\)

Pretvorba elastične energije u kinetičku energiju.

Pokrenite simulaciju.

Pretvorba električne energije

Pretvorba elastične energije u kinetičku energiju.

Pokrenite simulaciju.
Opišite pretvorbe energije.