Kinetička energija

Ako na tijelo koje u početnom trenutku miruje djelujemo silom, tijelo će se pokrenuti. Rad kojega smo pri tome izvršili pretvorio se u energiju tijela u gibanju. Tu energiju nazivamo kinetička energija. Znak za kinetičku energiju je \(E_{k}\).

Kinetička energija je energija koju ima svako tijelo zbog toga što se giba.

Aplet

Automobil se giba pa ima kinetičku energiju. Kada se sudari s tijelom oblika kvadra, predaje mu svoju energiju, a kvadar se počinje gibati. Kinetička energija kvadra postupno se pretvara u rad za svladavanje sile trenja.


Pomoću klizača Masa i Brzina mijenjajte masu i brzinu automobila.
Kako ovisi kinetička energija automobila o njegovoj masi, a kako o brzini?