Očuvanje količine gibanja

Na raspolaganju su vam dva automobila-igračke. Računat ćete njihovu ukupnu količinu gibanja prije i nakon sudara. Rezultate ćete unositi u okvir za odgovore. Pri tome obratite pažnju na predznake.

Upute za rad

Pomoću klizača možete mijenjati mase automobila i njihove brzine prije sudara, a također i početnu udaljenost između automobila, brzinu i trajanje simulacije. Simulaciju pokrećete klikom na Pokreni, a vraćate ju na početak klikom na Osvježi. Pomoću potvrdnog okvira možete odabrati elastičan ili neelastičan sudar.
Nakon što upišete odgovor, kliknite na Provjeri. Ukoliko je vaš odgovor točan, kliknite na Sljedeći zadatak. U svakom se trenutku možete vratiti na prethodni zadatak klikom na Prethodni zadatak.
Prije prelaska na sljedeći zadatak, kliknite na Osvježi
U svim je zadacima potrebno izračunati ukupnu količinu gibanja automobila A i B prije i nakon sudara. Rezultate računanja zaokružite na dvije decimale. Podatke u tablicu ne morate zapisivati, jer to radi aplikacija.

Pokus


     

Količine gibanja u tablici iskazane su u jedinicama kg m/s.

Zad. \(p_{\textrm{a}}\) \(p_{\textrm{b}}\) \(p_{\textrm{a}} + p_{\textrm{b}}\) \(p_{\textrm{a}}'\) \(p_{\textrm{b}}'\) \(p_{\textrm{a}}' + p_{\textrm{b}}'\)