Očuvanje energije u sudarima

Mehanička energija nekog tijela jednaka je zbroju njegove kinetičke i potencijalne energije. U ovoj simulaciji istražit ćete je li ukupna kinetička energija očuvana.
Aplet simulira elastične i neelastične sudare dva automobila-igračke koji se gibaju po horizontalnoj podlozi.

Upute za rad

Simulaciju pokrećete pomoću klika na Pokreni. Ukoliko simulaciju želite ponovno pokrenuti, kliknite prvo na Osvježi, pa zatim na Pokreni.
Prije pokretanja animacije možete pomoću klizača mA i vA mijenjati masu i brzinu automobila A. Pomoću plavo obojenih klizača mijenjate masu i brzinu automobila B. Brzinu izvršavanja animacije, njezino trajanje i početnu udaljenost među automobilima također možete mijenjati pomoću klizača. Pomoću potvrdnog okvira možete odabrati elastičan ili nelastičan sudar.

Aktivnosti