Jednoliko usporeno gibanje

Gibanje kod kojega se brzina u jednakim intervalima vremena smanjuje za jednake iznose nazivamo jednoliko usporeno gibanje. Brzina i akceleracija su vektorske veličine. Kod ovoga gibanja imaju jednak smjer i suprotnu orijentaciju.

Za jednoliko usporeno gibanje vrijede jednaki matematički izrazi kao i za jednoliko ubrzano, jedino moramo uzeti u obzir suprotne orijentacije brzine i akceleracije. Brzini dajemo predznak plus a akceleraciji minus, ili obrnuto.

Brzina se može prikazati jednadžbom

\[v=v_{0}+at\]
a v, t graf će biti pravac. Akceleracija će biti negativna. To možemo vidjeti na sljedećem crtežu.

Pomoću v, t grafa možemo odrediti prijeđeni put kao površinu ispod grafa. Izraz za put je isti kao kod jednoliko ubrzanog gibanja.

Upute za rad

Simulaciju pokrećete klikom na Pokreni. Ako ju želite ponovno pokrenuti, kliknite na Osvježi i zatim na Pokreni.

Zadatak s upisom rezultata

NavigacijaBroj decimala

Ukoliko kao rezultat računanja dobijete decimalni broj s više od dvije decimale, zaokružite ga na dvije.

Napomena

Pomjeranjem bijelo obojenog kružića na osi t možete odrediti, ovisno o zadatku, položaj, brzinu ili akceleraciju automobila u nekom trenutku.

Aktivnosti

Simulacija gibanja dječjeg automobila.