Jednoliko ubrzano gibanje

Gibanje kod kojega se brzina u jednakim intervalima vremena povećava za jednake iznose nazivamo jednoliko ubrzano gibanje. Povećanje brzine u intervalu vremena možemo iskazati akceleracijom:

\[a=\frac{\Delta v}{\Delta t}.\]

Brzina i akceleracija su vektorske veličine. Kod ovoga gibanja imaju jednak smjer i orijentaciju.

Brzinu u početnom trenutku \(t_{0}\) označimo s \(v_{0}\), a u konačnom trenutku \(t\) s \(v\).> Akceleraciju možemo zapisati i ovako: \[a=\frac{v-v_{0}}{t-t_{0}}.\] Za početni trenutak odaberimo \(t_{0}=0\) pa za brzinu dobivamo: \[v=v_{0}+at.\] Brzina je linearna funkcija vremena i zato će \(v,t\) graf biti pravac.

Pomoću \(v,t\) grafa možemo odrediti prijeđeni put.

Put je jednak osjenčanoj površini na crtežu i određujemo ga odrediti kao površinu trapeza. \[s=\frac{v_{0}+v}{2}t=\frac{v_{0}+v_{0}+at}{2}t.\] Nakon sređivanja dobivamo: \[s=v_{0}t+\frac{a}{2}t^{2}.\] Ako je početna brzina jednaka nuli, \(v,t\) graf bit će pravac kroz ishodište, a izrazi za brzinu i put su: \[v=at\] \[s=\frac{a}{2}t^{2}.\] Kod jednoliko ubrzanog gibanja po pravcu nema promjene u smjeru i orijentaciji brzine pa se i pomak može odrediti jednakim izrazima kao i put.

Upute za rad

Simulaciju pokrećete klikom na Pokreni. Ako ju želite ponovno pokrenuti, kliknite na Osvježi i zatim na Pokreni.

Zadatak s ponuđenim odgovorimaZadatak s upisom rezultata

NavigacijaBroj decimala

Ukoliko kao rezultat računanja dobijete decimalni broj s više od dvije decimale, zaokružite ga na dvije.

Aktivnosti

Simulacija gibanja dječjeg automobila.