Geometrijska i valna optika

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Leće

Optičko sredstvo, omeđeno s dva sferna dioptra, kojima su polumjeri R1 i R2 nazivamo lećom. Indeks loma oba dioptra neka je n.

U ovisnosti o sfernim dioptrima, leće mogu biti konvergentne, ako su u sredini deblje nego na krajevima, i divergentne, ako su u sredini tanje nego na krajevima.

Kada skiciramo leće, bez obzira na oblik, možemo ih prikazivati ovako:

Žarišnu udaljenost leće možemo odrediti iz:

$$\frac{1}{f}=\left ( n-1 \right )\left ( \frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}} \right )$$

Polumjeri zakrivljenosti dioptara su pozitivni za konveksne, a negativni za konkavne dioptre.

Jednadžba leće

Jednadžba leće povezuje udaljenost predmeta, a, udaljenost slike, b i žarišnu udaljenost, f. Ove se udaljenosti mjere u odnosu na tjeme leće, koje je smješteno u ishodištu.

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}$$

Ova jednadžba vrijedi i za konvergentne i za divergentne leće. Za konvergentne leće žarišna je udaljenost pozitivna, a za divergentne je negativna.

Udaljenosti a i b su pozitivne za realne predmete i slike, a negativne za virtualne predmete i slike.

Linearno povećanje leće definiramo kao omjer visine slike i visine predmeta:

$$m=\frac{h'}{h}$$

Povećanje možemo izraziti i preko udaljenosti predmeta i slike kao:

$$m=-\frac{b}{a}$$

Pomoću sljedećeg appleta možete vidjeti kako funkcionira jednadžba leće.