Djelovanje sila na tijelo

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Sile koje djeluju na tijelo

  1. Na horizontalnoj podlozi leži tijelo oblika kvadra. Kliknite na dugme Naprijed.
  2. Na tijelo u okomitom smjeru prema dolje djeluje sila teža \(\vec{F}_{g}\). Kliknite na dugme Naprijed.
  3. Na tijelo u okomitom smjeru prema gore djeluje podloga silom \(\vec{N}\). Rezultantna sila u okomitom smjeru jednaka je nuli pa tijelo miruje. Pomoću bijelog kružića na podlozi postavite podlogu u kosi položaj. Kliknite na dugme Naprijed.
  4. Odredimo rezultantnu silu pomoću pravila paralelograma. Povucimo paralelu sa smjerom vektora \(\vec{N}\). Kliknite na dugme Naprijed.
  5. Povucimo paralelu sa smjerom vektora \(\vec{F}_{g}\). Kliknite na dugme Naprijed.
  6. Nacrtajmo rezultantnu silu \(\vec{F}\). Kliknite na dugme Naprijed.
  7. Potvrdite okvir sila trenja. Kliknite na dugme Naprijed.
  8. Potvrdite okvir vučna sila.
\(\vec{F}_{\textrm{g}}\)