Zakon očuvanja količine gibanja

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Aplet - centralni sudar

Aplet prikazuje očuvanje količine gibanja pri centralnom elastičnom i nelastičnom sudaru. Kod elastičnog sudara, osim količine gibanja, očuvana je i mehanička energija, dok je kod eneelastičnog sudara očuvana samo količini gibanja. Nakon sudara, tijela se "slijepe" pa se gibaju kao jedno tijlo i zbog toga se dio mehaničke energije pretvori u unutrašnju energiju tijela. Vrstu sudara možete birati potvrdnim okvirom elastični sudar, odnosno neelastični sudar

Kada se središta kuglica gibaju duž istoga pravca, kažemo da je sudar centralan.

Ukupna količina gibanja dvaju tijela prije sudara jednaka je ukupnoj količini gibanja tih tijela nakon sudara.
Ovo je zakon očuvanja količine gibanja i vrijedi samo za zatvorene sustave.

Kliknite na dugme  >> , da biste dobili uputu što treba napraviti. Nakon što ste napravili ono što se od vas zahtijeva, ponovo kliknite na isto dugme, i tako do kraja. Klikom na dugme  <<  možete se vratiti unatrag. Ako postupak želite ponoviti, kliknite na  |<< .Još jedna animacija sudara

PhET - Interactive Science Simulations

Collision Lab